Board

rnbqkbnr/pp1pp1pp/8/2p1p2Q/8/3B4/PPPP1PPP/RNB1K1NR b KQkq - 0 4