Board

rnbqkb1r/pp2p2p/2p2ppn/3p4/3PPB2/2N2N2/PPP1QPPP/R3KB1R b KQkq - 1 6