Board

rnbqk2r/ppp1ppb1/1n4p1/7p/3PP2P/2N1BN2/PP3PP1/R2QKB1R b KQkq -