Not logged inCSS-Forum
Forum CSS-Online Help Search Login
CSS-Shop Impressum Datenschutz
Up Topic Hauptforen / CSS-Forum / matt KLS-K kann das ippolit ohne EGTB??
- - By Peter Struwel Date 2009-10-22 20:26
Parent - By Peter Struwel Date 2009-10-23 13:42
Ippolit0080c_w32_bs [001]:
  1/2  00:00            27  0  +6,16  Kf6f7
  1/2  00:00            28  0  +6,28  Kf6e7
  1/2  00:00            30  0  +6,39  Kf6e6
  1/2  00:00            33  0  +6,47  Kf6e5
  2/7  00:00           129  0  +6,13  Kf6e5
  2/9  00:00           167  0  +6,27  Kf6g6
  2/9  00:00           239  0  +6,35  Ld3f5
  2/9  00:00           254  0  +6,49  Ld3e4
  3/9  00:00           298  0  +6,49  Ld3e4
  4/10  00:00           591  0  +6,42  Ld3e4
  4/10  00:00           942  0  +6,50  Kf6e6
  5/11  00:00         1.525  0  +6,42  Kf6e6
  6/11  00:00         2.825  0  +6,42  Kf6e6
  6/14  00:00         4.397  0  +6,51  Sd6f7+
  7/14  00:00         5.874  367.000  +6,51  Sd6f7+
  8/14  00:00         8.250  515.000  +6,59  Sd6f7+
  8/14  00:00        10.724  670.000  +6,59  Sd6f7+
  9/17  00:00        57.596  523.000  +6,59  Ld3g6
10/18  00:00        74.716  478.000  +6,59  Ld3g6
11/19  00:01       144.451  514.000  +6,59  Ld3g6
12/21  00:01       261.075  505.000  +6,59  Ld3g6
13/21  00:01       566.512  549.000  +6,59  Ld3g6
14/25  00:02     1.118.833  563.000  +6,59  Ld3g6
15/25  00:03     1.858.091  582.000  +6,67  Ld3g6
15/25  00:03     1.935.670  584.000  +6,73  Ld3g6
16/27  00:05     2.977.036  602.000  +6,76  Ld3g6
17/29  00:07     4.883.204  622.000  +6,76  Ld3g6
18/31  00:11     7.400.769  633.000  +6,84  Ld3g6
18/31  00:12     7.538.522  633.000  +6,80  Ld3g6
18/31  00:13     8.275.395  636.000  +6,92  Sd6f7+
18/31  00:13     8.592.551  637.000  +6,92  Sd6f7+
19/31  00:15    10.201.238  644.000  +7,00  Sd6f7+
19/37  00:16    10.268.152  644.000  +7,08  Sd6f7+
19/37  00:17    11.111.751  645.000  +6,99  Sd6f7+
20/37  00:21    13.936.056  654.000  +7,07  Sd6f7+
20/37  00:23    15.398.288  655.000  +7,08  Sd6f7+
21/37  00:34    22.489.259  661.000  +7,10  Sd6f7+
22/37  00:49    32.478.530  660.000  +7,10  Sd6f7+
23/37  01:08    45.287.125  663.000  +7,16  Sd6f7+
24/39  01:36    62.602.079  647.000  +7,16  Sd6f7+
24/42  01:37    62.833.952  647.000  +7,17  Ld3g6
25/42  01:58    75.853.051  640.000  +7,17  Ld3g6
26/45  02:24    92.358.465  638.000  +7,25  Ld3g6
26/45  02:24    92.416.112  638.000  +7,33  Ld3g6
26/45  02:26    93.723.448  639.000  +7,28  Ld3g6
26/47  02:30    96.034.431  637.000  +7,45  Sd6f7+
26/75  02:55   123.300.824  701.000  +M20  Sd6f7+
27/75  03:02   127.841.597  702.000  +M20  Sd6f7+
28/75  03:12   135.574.502  703.000  +M20  Sd6f7+
29/75  03:17   139.299.020  707.000  +M20  Sd6f7+
30/75  03:24   145.470.447  711.000  +M20  Sd6f7+
31/75  03:44   161.343.769  719.000  +M20  Sd6f7+
32/75  04:14   184.666.769  725.000  +M20  Sd6f7+
33/75  04:49   212.073.363  732.000  +M20  Sd6f7+
34/75  05:37   248.125.216  735.000  +M20  Sd6f7+
35/75  06:40   296.682.486  741.000  +M20  Sd6f7+
36/75  08:03   362.639.471  750.000  +M20  Sd6f7+
37/75  09:55   451.434.182  758.000  +M20  Sd6f7+
37/75  10:17   470.017.855  761.000  +M20  Sd6f7+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
FEN: 7k/8/3N1K2/8/8/3B4/8/8 w - - 1 1

Ippolit:
  1/2  00:00            27  0  +6,16  Kf6f7
  1/2  00:00            28  0  +6,28  Kf6e7
  1/2  00:00            30  0  +6,39  Kf6e6
  1/2  00:00            33  0  +6,47  Kf6e5
  1/6  00:00            56  0  +6,47  Kf6e5
  2/7  00:00           129  0  +6,13  Kf6e5 Kh8g7
  2/9  00:00           167  0  +6,27  Kf6g6 Kh8g8 Ld3c4+ Kg8h8
  2/9  00:00           239  0  +6,35  Ld3f5 Kh8g8 Kf6e5
  2/9  00:00           254  0  +6,49  Ld3e4 Kh8g8 Kf6e5
  2/9  00:00           270  0  +6,49  Ld3e4 Kh8g8 Kf6e5
  3/9  00:00           298  0  +6,49  Ld3e4 Kh8g8 Kf6e5
  3/9  00:00           376  0  +6,49  Ld3e4 Kh8g8 Kf6e5
  4/10  00:00           591  0  +6,42  Ld3e4 Kh8g8 Le4c2 Kg8h8
  4/10  00:00           942  0  +6,50  Kf6e6 Kh8g7 Ld3e4 Kg7g8
  4/10  00:00         1.178  0  +6,50  Kf6e6 Kh8g7 Ld3e4 Kg7g8
  5/11  00:00         1.525  0  +6,42  Kf6e6 Kh8g7 Ld3c2 Kg7g8 Ke6f6 Kg8h8
  5/11  00:00         2.371  0  +6,42  Kf6e6 Kh8g7 Ld3c2 Kg7g8 Ke6f6 Kg8h8
  6/11  00:00         2.825  0  +6,42  Kf6e6 Kh8g7 Ld3c2 Kg7g8 Ke6f6 Kg8h8
  6/14  00:00         4.397  0  +6,51  Sd6f7+ Kh8g8 Sf7d8 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5
  6/14  00:00         4.922  0  +6,51  Sd6f7+ Kh8g8 Sf7d8 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5
  7/14  00:00         5.874  391.000  +6,51  Sd6f7+ Kh8g8 Sf7d8 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5
  7/14  00:00         8.221  548.000  +6,51  Sd6f7+ Kh8g8 Sf7d8 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5
  8/14  00:00         8.250  550.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Sf7d8 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5
  8/14  00:00        10.724  714.000  +6,59  Sd6f7+ Kh8g8 Sf7d8 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5 Kh8g8
  8/14  00:00        16.493  532.000  +6,59  Sd6f7+ Kh8g8 Sf7d8 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5 Kh8g8
  9/17  00:00        57.596  369.000  +6,59  Ld3g6 Kh8g8 Sd6f7 Kg8f8 Sf7d8 Kf8g8 Lg6d3 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5 Kh8g8
  9/17  00:00        65.118  378.000  +6,59  Ld3g6 Kh8g8 Sd6f7 Kg8f8 Sf7d8 Kf8g8 Lg6d3 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5 Kh8g8
10/18  00:00        74.716  399.000  +6,59  Ld3g6 Kh8g8 Sd6f7 Kg8f8 Sf7d8 Kf8g8 Lg6c2 Kg8h8 Lc2f5 Kh8g8 Lf5d3 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5 Kh8g8
10/19  00:00       131.509  496.000  +6,59  Ld3g6 Kh8g8 Sd6f7 Kg8f8 Sf7d8 Kf8g8 Lg6c2 Kg8h8 Lc2f5 Kh8g8 Lf5d3 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5 Kh8g8
11/19  00:00       144.605  486.000  +6,59  Ld3g6 Kh8g8 Sd6f7 Kg8f8 Sf7d8 Kf8g8 Lg6c2 Kg8h8 Lc2f5 Kh8g8 Lf5d3 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5 Kh8g8
11/21  00:00       244.221  539.000  +6,59  Ld3g6 Kh8g8 Sd6f7 Kg8f8 Sf7d8 Kf8g8 Lg6c2 Kg8h8 Lc2f5 Kh8g8 Lf5d3 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5 Kh8g8
12/21  00:00       261.209  539.000  +6,59  Ld3g6 Kh8g8 Sd6f7 Kg8f8 Sf7d8 Kf8g8 Lg6c2 Kg8h8 Lc2f5 Kh8g8 Lf5d3 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5 Kh8g8
12/23  00:00       485.199  585.000  +6,59  Ld3g6 Kh8g8 Sd6f7 Kg8f8 Sf7d8 Kf8g8 Lg6c2 Kg8h8 Lc2f5 Kh8g8 Lf5d3 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5 Kh8g8
13/23  00:00       522.995  587.000  +6,59  Ld3g6 Kh8g8 Sd6f7 Kg8f8 Sf7d8 Kf8g8 Lg6c2 Kg8h8 Lc2f5 Kh8g8 Lf5d3 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5 Kh8g8
13/25  00:01     1.127.428  627.000  +6,59  Ld3g6 Kh8g8 Sd6f7 Kg8f8 Sf7d8 Kf8g8 Lg6c2 Kg8h8 Lc2f5 Kh8g8 Lf5d3 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Kf6e5 Kh8g8
14/25  00:01     1.180.780  629.000  +6,59  Ld3g6 Kh8g8 Sd6f7 Kg8f8 Sf7d8 Kf8g8 Lg6c2 Kg8h8 Lc2f5 Kh8g8 Lf5d3 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Le4f5 Kh8g8 Lf5g6 Kg8h8 Lg6d3 Kh8g8
14/25  00:02     1.277.063  628.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Sf7d8 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Le4f5 Kh8g8 Lf5g6 Kg8h8 Lg6d3 Kh8g8
14/25  00:02     1.305.823  628.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Sf7d8 Kg8f8 Sd8e6+ Kf8g8 Ld3e4 Kg8h8 Le4d3 Kh8g8
14/25  00:02     1.438.365  635.000  +6,74  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3e4 Kg8f8 Le4h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7e4+ Kb7c7 Le4f3 Kc7d8 Sd7f6 Kd8c7
14/25  00:03     2.087.643  648.000  +6,74  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3e4 Kg8f8 Le4h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7e4+ Kb7c7 Le4f3 Kc7d8 Sd7f6 Kd8c7
15/29  00:03     2.429.234  650.000  +6,74  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3e4 Kg8f8 Le4d5 Kf8g8 Ld5b3 Kg8h7 Lb3d1 Kh7g8 Ld1c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7e4+ Kb7c7 Le4f3 Kc7d8 Sd7f6 Kd8c7
15/29  00:05     3.472.686  663.000  +6,74  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3e4 Kg8f8 Le4d5 Kf8g8 Ld5b3 Kg8h7 Lb3d1 Kh7g8 Ld1c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7e4+ Kb7c7 Le4f3 Kc7d8 Sd7f6 Kd8c7
16/29  00:05     3.620.715  660.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3e4 Kg8f8 Sf7h6 Kf8e8 Le4c6+ Ke8f8 Sh6f5 Kf8g8 Sf5d6 Kg8h8 Sd6f7+ Kh8g8 Lc6f3 Kg8f8 Lf3d5 Kf8g8 Ld5b3 Kg8h7 Lb3d1 Kh7g8 Ld1c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7e4+ Kb7c7 Le4f3 Kc7d8 Sd7f6 Kd8c7
16/39  00:05     3.851.350  660.000  +6,80  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7c6 Lh7d3 Kc6c7 Ld3e4 Kc7c8 Ke6d6 Kc8d8 Sd7f6
16/39  00:07     5.069.698  671.000  +6,80  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7c6 Lh7d3 Kc6c7 Ld3e4 Kc7c8 Ke6d6 Kc8d8 Sd7f6
17/39  00:07     5.073.800  672.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7c6 Lh7d3 Kc6c7 Ld3e4 Kc7c8 Ke6d6 Kc8d8 Sd7f6
17/39  00:07     5.078.754  671.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7c6 Lh7d3 Kc6c7 Ld3e4 Kc7c8 Ke6d6 Kc8d8 Sd7f6
17/39  00:08     5.605.943  675.000  +6,91  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Ke6d6 Kb7a6 Kd6c5 Ka6b7 Lh7e4+ Kb7c7 Sd7f6 Kc7c8 Kc5d6 Kc8d8 Le4g6 Kd8c8 Sf6d5 Kc8d8 Sd5f4 Kd8c8 Lg6d3 Kc8b7
17/39  00:10     7.471.258  687.000  +6,91  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Ke6d6 Kb7a6 Kd6c5 Ka6b7 Lh7e4+ Kb7c7 Sd7f6 Kc7c8 Kc5d6 Kc8d8 Le4g6 Kd8c8 Sf6d5 Kc8d8 Sd5f4 Kd8c8 Lg6d3 Kc8b7
18/39  00:12     8.244.279  690.000  +6,91  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Ke6d6 Kb7a6 Kd6c5 Ka6b7 Lh7e4+ Kb7c7 Sd7f6 Kc7b8 Le4c2 Kb8c8 Kc5d6 Kc8b7 Sf6d5
18/39  00:16    11.340.357  686.000  +6,91  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Ke6d6 Kb7a6 Kd6c5 Ka6b7 Lh7e4+ Kb7c7 Sd7f6 Kc7b8 Le4c2 Kb8c8 Kc5d6 Kc8b7 Sf6d5
19/39  00:17    12.302.890  687.000  +6,91  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Ke6d6 Kb7a6 Kd6c5 Ka6b7 Lh7e4+ Kb7c7 Sd7f6 Kc7b8 Le4c2 Kb8c7 Lc2d3 Kc7d8 Kc5d6 Kd8c8 Ld3c2 Kc8b7 Sf6d5
19/39  00:24    16.848.122  688.000  +6,91  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Ke6d6 Kb7a6 Kd6c5 Ka6b7 Lh7e4+ Kb7c7 Sd7f6 Kc7b8 Le4c2 Kb8c7 Lc2d3 Kc7d8 Kc5d6 Kd8c8 Ld3c2 Kc8b7 Sf6d5
20/39  00:27    18.810.971  684.000  +6,91  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Ke6d6 Kb7a6 Kd6c5 Ka6b7 Lh7e4+ Kb7c7 Sd7f6 Kc7b8 Le4c2 Kb8c7 Lc2d3 Kc7d8 Kc5d6 Kd8c8 Ld3c2 Kc8d8 Lc2g6 Kd8c8 Sf6d5 Kc8d8 Sd5f4 Kd8c8 Lg6d3 Kc8b7
20/39  00:35    24.486.892  701.000  +6,91  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Ke6d6 Kb7a6 Kd6c5 Ka6b7 Lh7e4+ Kb7c7 Sd7f6 Kc7b8 Le4c2 Kb8c7 Lc2d3 Kc7d8 Kc5d6 Kd8c8 Ld3c2 Kc8d8 Lc2g6 Kd8c8 Sf6d5 Kc8d8 Sd5f4 Kd8c8 Lg6d3 Kc8b7
21/39  00:37    26.097.557  702.000  +6,93  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Ke6d6 Kb7a6 Kd6c5 Ka6b7 Lh7e4+ Kb7c7 Sd7f6 Kc7b8 Le4c6 Kb8c7 Sf6d5+ Kc7c8 Lc6b5 Kc8b7 Lb5e2
21/39  00:46    33.171.194  712.000  +6,93  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Ke6d6 Kb7a6 Kd6c5 Ka6b7 Lh7e4+ Kb7c7 Sd7f6 Kc7b8 Le4c6 Kb8c7 Sf6d5+ Kc7c8 Lc6b5 Kc8b7 Lb5e2
22/39  00:46    33.228.057  712.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Ke6d6 Kb7a6 Kd6c5 Ka6b7 Lh7e4+ Kb7c7 Sd7f6 Kc7b8 Le4c6 Kb8c7 Sf6d5+ Kc7c8 Lc6b5 Kc8b7 Lb5e2
22/39  00:46    33.261.001  712.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Ke6d6 Kb7a6 Kd6c5 Ka6b7 Lh7e4+ Kb7c7 Sd7f6 Kc7b8 Le4c6 Kb8c7 Sf6d5+ Kc7c8 Lc6b5 Kc8d8 Kc5d4 Kd8c8
22/39  00:49    35.454.079  714.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3c2 Kg8f8 Lc2h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Ke6d6 Kb7a6 Kd6c5 Ka6b7 Lh7g6 Kb7c7 Sd7e5 Kc7b7 Lg6e4+ Kb7c7 Le4c6 Kc7d8 Kc5d6 Kd8c8 Se5f7 Kc8b8
22/39  00:51    36.866.428  714.000  +7,22  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 La6b5 Kc7d8 Ke6d6 Kd8e8 Lb5c4 Ke8d8 Lc4d3 Kd8e8 Ld3g6+ Ke8d8 Sd7c5 Kd8c8 Lg6f5+ Kc8b8 Lf5g4 Kb8a7
22/43  00:58    42.354.509  723.000  +7,22  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 La6b5 Kc7d8 Ke6d6 Kd8e8 Lb5c4 Ke8d8 Lc4d3 Kd8e8 Ld3g6+ Ke8d8 Sd7c5 Kd8c8 Lg6f5+ Kc8b8 Lf5g4 Kb8a7
23/43  01:03    45.849.496  721.000  +7,22  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3c4 Kc6c7 Lc4d5 Kc7d8 Ke6d6 Kd8e8 Ld5e6 Ke8d8 Le6f5 Kd8e8 Lf5g6+ Ke8d8 Sd7c5 Kd8c8 Lg6f5+ Kc8b8 Lf5g4 Kb8a7
23/43  01:16    55.051.785  720.000  +7,22  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3c4 Kc6c7 Lc4d5 Kc7d8 Ke6d6 Kd8e8 Ld5e6 Ke8d8 Le6f5 Kd8e8 Lf5g6+ Ke8d8 Sd7c5 Kd8c8 Lg6f5+ Kc8b8 Lf5g4 Kb8a7
24/43  01:16    55.199.464  719.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3c4 Kc6c7 Lc4d5 Kc7d8 Ke6d6 Kd8e8 Ld5c4 Ke8d8 Lc4d3 Kd8e8 Ld3c4
24/44  01:17    55.830.392  719.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 La6b5 Kc7d8 Ke6d6 Kd8e8 Lb5c4 Ke8d8 Lc4d5 Kd8e8 Ld5c4
24/44  01:18    56.133.093  719.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c7 Ld3b5 Kc7d8 Ke6d6 Kd8e8 Lb5c4 Ke8d8 Lc4d5 Kd8e8 Ld5e6 Ke8d8 Le6f5 Kd8e8 Lf5e6
24/48  01:18    56.320.362  719.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4b5 Kc7c8 Ke7d6 Kc8b7 Lb5d3 Kb7c8 Sd7c5 Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Kd6c6 Kc8b8 Ld3e4 Kb8a7 Kc6b5 Ka7b8
24/49  01:18    56.438.794  720.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4b5 Kc7c8 Ke7d6 Kc8b7 Lb5d3 Kb7c8 Sd7c5 Kc8b8 Ld3g6 Kb8c8 Lg6f5+ Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Kd6c6 Kc8b8 Lf5d3 Kb8a7 Kc6c7 Ka7a8 Se6d4 Ka8a7 Sd4c6+ Ka7a8
24/52  01:18    56.703.128  721.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3c4 Kc6c7 Lc4d5 Kc7d8 Ke6d6 Kd8e8 Ld5e6 Ke8d8 Le6f5 Kd8e8 Lf5e6
24/59  01:19    57.312.715  723.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 La6b5 Kc7d8 Ke6d6 Kd8e8 Lb5c4 Ke8d8 Lc4d5 Kd8e8 Ld5e6 Ke8d8 Le6f5 Kd8e8 Lf5e6
24/59  01:19    57.899.854  725.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8f8 Se5d7+ Kf8e8 Lh7f5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Lf5e4 Kc7d8 Le4d3 Kd8c8 Ld3b5 Kc8c7 Lb5e2 Kc7c8 Ke6d6 Kc8d8 Le2d3 Kd8e8 Ld3g6+ Ke8d8 Lg6e4 Kd8c8 Sd7c5 Kc8b8 Le4b1 Kb8a8
24/59  01:20    58.577.855  729.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7a7 Ld3e2 Ka7b7 Le2b5 Kb7c7 Lb5d3 Kc7d8 Ld3f5 Kd8c7 Lf5e4 Kc7d8 Le4d3 Kd8c7 Ld3a6 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4a6
24/59  01:21    59.359.634  732.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c7 Ld3e2 Kc7c8 Ke6d6 Kc8d8 Le2c4 Kd8e8 Lc4d5 Ke8d8 Ld5e4 Kd8e8 Le4d5
24/59  01:21    60.347.184  738.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4b5 Kc7b7 Ke7e6 Kb7c7 Lb5d3 Kc7d8 Ke6d6 Kd8e8 Ld3g6+ Ke8d8 Sd7c5 Kd8c8 Lg6f5+ Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Lf5e4 Kc8b8 Se6c5 Kb8c8 Le4d3 Kc8b8 Sc5e6 Kb8b7 Kd6c5 Kb7b8 Ld3e4 Kb8a7
24/59  01:22    61.248.287  742.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c7 Ke6e7 Kc7b7 Ke7d6 Kb7c8 Sd7c5 Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Ld3e4 Kc8b8 Se6c5 Kb8c8 Kd6c6 Kc8d8 Le4d5 Kd8e7 Sc5d7 Ke7e8 Kc6d6 Ke8d8 Ld5f7 Kd8c8 Sd7c5 Kc8d8 Lf7g6 Kd8c8 Lg6f5+ Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Lf5e4
24/59  01:23    62.336.828  748.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c7 Ke6e7 Kc7b7 Ke7d6 Kb7c8 Sd7c5 Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Ld3e4 Kc8b8 Se6c5 Kb8c8 Kd6c6 Kc8d8 Le4d5 Kd8e7 Sc5d7 Ke7e8 Kc6d6 Ke8d8 Ld5f7 Kd8c8 Lf7c4 Kc8b7 Lc4b5 Kb7a8 Lb5c4 Ka8b7
24/59  01:24    63.393.103  753.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4b5 Kc7c8 Ke7d6 Kc8b7 Kd6e6 Kb7c7 Lb5d3 Kc7d8 Ld3b5 Kd8c7
24/59  01:25    64.478.529  758.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c8 Se5d7 Kc8b7 Lh7d3 Kb7c7 Ke6e7 Kc7b7 Ke7d6 Kb7c8 Sd7c5 Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Ld3e4 Kc8b8 Se6c5 Kb8c8 Kd6c6 Kc8d8 Le4d5 Kd8e7 Sc5d7 Ke7e8 Kc6d6 Ke8d8 Ld5f7 Kd8c8 Sd7c5 Kc8d8 Lf7g6 Kd8c8 Lg6f5+ Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Lf5e4
24/59  01:25    65.548.471  763.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c8 Se5d7 Kc8b7 Lh7d3 Kb7c8 Ke6e7 Kc8b7 Ke7d6 Kb7a8 Sd7e5 Ka8a7
24/59  01:26    66.584.844  768.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c8 Ke6e7 Kc8b7 Ke7d6 Kb7a8 Sd7e5 Ka8a7
24/59  01:27    67.671.954  772.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7c6 Lh7d3 Kc6b7 Ke6d6 Kb7a8 Sd7e5 Ka8a7
24/59  01:28    68.750.071  777.000  -M500  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c8 Se5d7 Kc8b7 Lh7d3 Kb7c7 Ke6e7 Kc7b7 Ld3e2 Kb7c7 Ke7e6 Kc7c8 Ke6d6 Kc8d8 Sd7f6 Kd8c8 Le2a6+ Kc8d8 La6b5 Kd8c8 Sf6d7 Kc8b7 Lb5f1 Kb7a8 Lf1d3 Ka8b7 Ld3c4 Kb7a8 Sd7c5 Ka8a7
24/71  01:31    71.349.289  784.000  +M21  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4b5 Kc7c8 Ke7d6 Kc8b7 Lb5d3 Kb7c8 Ld3e2 Kc8d8 Le2c4 Kd8e8 Lc4e6 Ke8d8 Le6c4
24/71  01:31    71.564.482  785.000  +M21  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4b5 Kc7c8 Ke7d6 Kc8b7 Lb5d3 Kb7c8 Ld3e2 Kc8d8 Le2c4 Kd8e8 Lc4e6 Ke8d8 Le6c4
25/73  01:33    74.254.802  790.000  +M20  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4b5 Kc7c8 Ke7d6 Kc8b7 Lb5d3 Kb7c8 Sd7c5 Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Ld3e4 Kc8b8 Se6c5 Kb8a7 Kd6c6 Ka7b8 Le4f5 Kb8a7 Kc6c7 Ka7a8 Lf5e4+ Ka8a7 Sc5b3 Ka7a6 Le4d3+ Ka6a7 Sb3c5 Ka7a8 Sc5d7 Ka8a7 Sd7f6 Ka7a8 Ld3e2 Ka8a7 Sf6d7 Ka7a8 Sd7b6+ Ka8a7 Sb6c8+ Ka7a8 Le2f3+
25/73  01:34    74.914.840  792.000  +M20  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4b5 Kc7c8 Ke7d6 Kc8b7 Lb5d3 Kb7c8 Sd7c5 Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Ld3e4 Kc8b8 Se6c5 Kb8a7 Kd6c6 Ka7b8 Le4f5 Kb8a7 Kc6c7 Ka7a8 Lf5e4+ Ka8a7 Sc5b3 Ka7a6 Le4d3+ Ka6a7 Sb3c5 Ka7a8 Sc5d7 Ka8a7 Sd7f6 Ka7a8 Ld3e2 Ka8a7 Sf6d7 Ka7a8 Sd7b6+ Ka8a7 Sb6c8+ Ka7a8 Le2f3+
26/73  01:42    82.321.176  804.000  +M21  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4a6
26/73  01:44    84.566.086  809.000  +M21  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4a6
27/73  01:45    85.667.020  812.000  +M20  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4b5 Kc7c8 Ke7d6 Kc8b7 Lb5d3 Kb7c8 Sd7c5 Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Ld3a6+ Kc8b8 Se6c5 Kb8a7 Kd6c7 Ka7a8 Kc7b6 Ka8b8 Sc5d7+ Kb8a8 Kb6c7 Ka8a7 La6e2 Ka7a8 Sd7e5 Ka8a7 Le2b5 Ka7a8 Se5d7 Ka8a7 Sd7c5 Ka7a8 Lb5e2 Ka8a7 Le2g4 Ka7a8 Kc7b6 Ka8b8 Sc5a6+ Kb8a8 Lg4f3+
27/73  01:48    88.287.880  817.000  +M20  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4b5 Kc7c8 Ke7d6 Kc8b7 Lb5d3 Kb7c8 Sd7c5 Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Ld3a6+ Kc8b8 Se6c5 Kb8a7 Kd6c7 Ka7a8 Kc7b6 Ka8b8 Sc5d7+ Kb8a8 Kb6c7 Ka8a7 La6e2 Ka7a8 Sd7e5 Ka8a7 Le2b5 Ka7a8 Se5d7 Ka8a7 Sd7c5 Ka7a8 Lb5e2 Ka8a7 Le2g4 Ka7a8 Kc7b6 Ka8b8 Sc5a6+ Kb8a8 Lg4f3+
28/73  01:49    90.147.862  820.000  +M20  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4b5 Kc7c8 Ke7d6 Kc8b7 Lb5d3 Kb7c8 Sd7c5 Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Ld3a6+ Kc8b8 Se6c5 Kb8a7 Kd6c7 Ka7a8 Kc7b6 Ka8b8 Sc5d7+ Kb8a8 Kb6c7 Ka8a7 La6e2 Ka7a8 Sd7e5 Ka8a7 Le2b5 Ka7a8 Kc7b6 Ka8b8 Lb5a6 Kb8a8 La6b7+ Ka8b8 Se5c6+
28/73  01:53    93.674.947  827.000  +M20  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4b5 Kc7c8 Ke7d6 Kc8b7 Lb5d3 Kb7c8 Sd7c5 Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Ld3a6+ Kc8b8 Se6c5 Kb8a7 Kd6c7 Ka7a8 Kc7b6 Ka8b8 Sc5d7+ Kb8a8 Kb6c7 Ka8a7 La6e2 Ka7a8 Sd7e5 Ka8a7 Le2b5 Ka7a8 Kc7b6 Ka8b8 Lb5a6 Kb8a8 La6b7+ Ka8b8 Se5c6+
29/73  01:59    99.389.524  834.000  +M20  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4b5 Kc7c8 Ke7d6 Kc8b7 Lb5d3 Kb7c8 Sd7c5 Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Ld3e4 Kc8b8 Se6c5 Kb8a7 Kd6c6 Ka7b8 Le4f5 Kb8a7 Lf5g4 Ka7b8 Kc6b6 Kb8a8 Lg4f5 Ka8b8 Sc5a6+ Kb8a8 Lf5e4+
29/73  02:04   104.660.305  842.000  +M20  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4b5 Kc7c8 Ke7d6 Kc8b7 Lb5d3 Kb7c8 Sd7c5 Kc8d8 Sc5e6+ Kd8c8 Ld3e4 Kc8b8 Se6c5 Kb8a7 Kd6c6 Ka7b8 Le4f5 Kb8a7 Lf5g4 Ka7b8 Kc6b6 Kb8a8 Lg4f5 Ka8b8 Sc5a6+ Kb8a8 Lf5e4+
29/73  02:40   155.532.942  967.000  +M20  Sd6f7+ Kh8g8 Ld3g6 Kg8f8 Lg6h7 Kf8e8 Sf7e5 Ke8d8 Kf6e6 Kd8c7 Se5d7 Kc7b7 Lh7d3 Kb7c6 Ld3a6 Kc6c7 Ke6e7 Kc7c6 La6c4 Kc6c7 Lc4b5 Kc7c8 Ke7d6 Kc8b7 Lb5d3 Kb7c8 Ld3b5

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Up Topic Hauptforen / CSS-Forum / matt KLS-K kann das ippolit ohne EGTB??

Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill